Instrukcja
 Strona Główna
 Redakcja
 Dyrekcja
 Mienie ZGM
 Kontrole w ZGM
 Ochorona Danych Osobowych
 Rejestry, ewidencje, archiwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Kontakt
 Informacje o ZGM
 Regulamin organizacyjny
 Przepisy prawne
 Ogłoszenia
 Wolne lokale
 Zamówienia publiczne
 Wyniki postępowań
 Oferty pracy
 Odpowiedzi na pytania
 Jak załatwić sprawę
 Opłaty

Wizyt: 1652585
Strona główna : Kontrole w ZGM

      szukaj w:  archiwum
 


Znaleziono wiadomości: 1

28-08-2007 11:38

Kontrole w ZGM

Kontrole zewnętrzne – 2011 r.

Powiatowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp. w dniach 3 i 8 marca 2011r.: kontrola dotyczyła roku 2010.

Zakres kontroli:

 • stosunek pracy,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • szkolenia z dziedziny bhp.

Dokumenty: protokół kontroli (do wglądu w ZGM p. 4).


Kontrole zewnętrzne – 2010 r.

Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w okresie od 03.08.2010r. do 20.09.2010r. - kontrola kompleksowa w zakresie prawidłowości funkcjonowania gospodarki finansowej za okres 01.01.2007r. - 30.06.2010r..

Zakres kontroli:

 • regulacje wewnętrzne.
 • plany finansowe na lata 2007,2008,2009 i na I półrocze 2010r. oraz ich realizacja.
 • terminowość realizacji opłat czynszu.
 • gospodarowanie środkami funduszu remontowego.
 • gospodarka kasowa i ewidencja księgowa.
 • gospodarka posiadanym majątkiem.
 • przestrzeganie procedur przy udzielaniu zamówień publicznych.
 • prawidłowość gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 • inne zagadnienia uznane za ważne do ustaleń kontroli.

Dokumenty: protokół kontroli, zalecenia pokontrolne - (do wglądu w ZGM p.10).

 

Kontrole zewnętrzne – 2009 r.

W dniach 09.11.2009r. – 16.11.2009r. kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. Wydział Kontroli Płatników Składek; kontrolą objęto okres 01/2006 - 12/2008.

Zakres przedmiotowy kontroli:

 • Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008r., Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 • Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Dokumenty: protokół kontroli (do wglądu w ZGM p.4).


Kontrole zewnętrzne - 2007 r.

 1. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze Ośrodek Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp. w okresie od 17.01.2007r. do 28.02.2007r. - dotyczyła prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w 2005r.

  Zakres kontroli:

  • wykorzystanie dotacji z budżetu miasta,
  • realizowanie dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych,
  • prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych,
  • przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych.

  Dokumenty: protokół, wynik kontroli - (do wglądu w ZGM p.10.)

 2. Wydział Auditu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. w okresie od 7.05.2007r. do 29.06.2007r. - dotyczyła prawidłowości funkcjonowania gospodarki finansowej ZGM za okres 01.01.2004r. - 31.12.2006r.

  Zakres kontroli:

  • regulacje wewnętrzne
  • plany finansowe na lata 2004, 2005 i 2006 oraz ich realizacja,
  • terminowość realizacji opłat czynszu,
  • gospodarowanie środkami funduszu remontowego,
  • gospodarka kasowa i ewidencja księgowa,
  • gospodarka posiadanym majątkiem,
  • przestrzeganie procedur przy udzielaniu zamówień ze środków publicznych,
  • prawidłowość gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
  • inne zagadnienia uznane za ważne dla ustaleń kontroli.
  • Dokumenty: protokół, zalecenia pokontrolne - (do wglądu w ZGM p.10.)

 
System kontroli wewnętrznej sprawowany przez:
 • Głównego Księgowego w zakresie spraw finansowych,
 • Kierowników komórek organizacyjnych w zakresie ustalonym przez Dyrektora,
 • Komisje powoływane doraźnie przez Dyrektora.


[drukuj]

autor: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)
opublikował: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)


   
instrukcja korzystania z serwisu Do strony glównej Biuletynu Informacji Publicznej