Instrukcja
 Strona Główna
 Redakcja
 Dyrekcja
 Mienie ZGM
 Kontrole w ZGM
 Ochorona Danych Osobowych
 Rejestry, ewidencje, archiwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Kontakt
 Informacje o ZGM
 Regulamin organizacyjny
 Przepisy prawne
 Ogłoszenia
 Wolne lokale
 Zamówienia publiczne
 Wyniki postępowań
 Oferty pracy
 Odpowiedzi na pytania
 Jak załatwić sprawę
 Opłaty

Wizyt: 1652582
Strona główna : Ochorona Danych Osobowych

      szukaj w:  archiwum
 


Znaleziono wiadomości: 1

14-06-2018 08:22

Klauzula informacyjna dotycząca osób, których dane osobowe są przetwarzane w ZGM

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem  Pani/Pani danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  z siedzibą przy ul. Wełniany Rynek 3 , 66-400 Gorzów Wlkp.

  W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisząc na adres e-mail: iod@zgm.gorzow.pl .
 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przetwarza Pani/Pana dane na podstawie podpisanych umów, przepisów prawa lub indywidualnie wyrażonych zgód.

  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ZGM jest wypełnianie obowiązków  ciążących na Administratorze wynikających z powierzenia zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi i wspólnotowymi powierzonymi w zarząd (rozliczanie mediów, windykacja należności, prowadzenie niezbędnych ewidencji i  dokumentacji, emisja korespondencji, wykonywanie oraz rozliczanie prac konserwacyjnych i remontowych, prowadzenie księgowości WM)  oraz zapewnieniem źródeł finansowania prowadzonej gospodarki mieszkaniowej. Dane są przetwarzane w celu wypełnienia zawartych  z ZGM umów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),   ochrony Pani/Pana żywotnych interesów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. d RODO) jak i w celu realizacji zadań publicznych wykonywanych przez Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).

  Celem przetwarzania danych pochodzących z monitoringu wizyjnego  umiejscowionego w obiektach o adresie Towarowa 6a i Szczecińska 25 jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.  Dane osobowe związane z monitoringiem nie są przechowywane dłużej niż 3 miesiące. Obszar objęty monitoringiem jest oznaczony odpowiednimi tablicami informacyjnymi.  Podstawę prawną stanowi art. 50 ust. 2 w zw. z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym.

  ZGM przetwarza również dane osobowe w celu dokonywania zamian mieszkań, gdzie przynajmniej jeden z uczestników zamiany jest  lokalem gminnym . Zgłoszenia do bazy lokali do zamiany odbywają się poprzez wyrażenie dobrowolnej zgody przez osoby dążące do zamiany (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Zadania nałożone na nas jako Administratora wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami, z ustawy o własności lokali, z ustawy o ochronie praw lokatora oraz poszczególnych uchwał Rady Miasta oraz regulaminów i uchwał WM.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach omówionych w pkt. b) odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty współpracujące, mające podpisane stosowne umowy z ZGM. Umowy te ograniczają użycie powierzonych danych podmiotom przetwarzającym wyłącznie do czynności związanych z wykonaniem umowy (zgodnych z pkt. b) i zapewniają im odpowiednią ochronę prawną. Pani/Pana dane nie są wykorzystywane przez odbiorców danych do celów innych niż określone w pkt.  b).
  Wskazać możemy następujące kategorie odbiorców:
  • podmioty mające podpisane umowy z ZGM i realizujące określone  zadania z zakresu: odczytów liczników i rozliczania mediów,  prowadzenia KRD,  dostarczanie poczty i przesyłek kurierskich, bankowość, ubezpieczenia, utrzymanie porządku, nadzór nad systemami ZGM oraz inne firmy współpracujące z ZGM, dla których Administratorem danych jest ZGM
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. Urząd Miasta, Straż Miejska, Komornik, Policja, Straż Pożarna, Wydział Udzielania informacji MSWiA
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. b, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wyjątek stanowią dane udostępnione na podstawie indywidualnie wyrażonej zgody, gdzie zaprzestanie przetwarzania nastąpi po jej wycofaniu.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych  (art. 15 RODO)
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO)
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy, wejścia w stosunek najmu czy administrowanie Wspólnotą w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy
  • w przypadku monitoringu wizyjnego, brak zgody na rejestrację wizerunku sprowadza się do nie wkraczania do strefy oznaczonej jako objętej monitoringiem
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

   

[drukuj]

autor: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)
opublikował: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)


   
instrukcja korzystania z serwisu Do strony glównej Biuletynu Informacji Publicznej