Instrukcja
 Strona Główna
 Redakcja
 Dyrekcja
 Mienie ZGM
 Kontrole w ZGM
 Ochorona Danych Osobowych
 Rejestry, ewidencje, archiwa
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Kontakt
 Informacje o ZGM
ZGM
ADM-1
ADM-2
ADM-3
ADM-4
ADM-5
Zamiana Mieszkań
 Regulamin organizacyjny
 Przepisy prawne
 Ogłoszenia
 Wolne lokale
 Zamówienia publiczne
 Wyniki postępowań
 Oferty pracy
 Odpowiedzi na pytania
 Jak załatwić sprawę
 Opłaty

Wizyt: 1643773
Strona główna : Informacje o ZGM : ADM-3

      szukaj w:  archiwum
 


Znaleziono wiadomości: 1

16-12-2003 17:00

Administracja Domów Mieszkalnych nr 3
Adresul.Armii Polskiej 29
66-400 Gorzów Wlkp.
Telefon95 7387 173
Połączenia wewnętrzne„1” - FAX
„2” - Z-ca Kierownika
„3” - Starszy Księgowy
„4” – Inspektor Techniczny
„5” - Windykacja
„6” - Administratorzy
E-mailadm3@zgm.gorzow.pl
Czas pracyponiedziałek od godz. 7 do godz. 16
wtorek od godz. 7 do godz. 16.30
środa, czwartek, piątek od godz. 7 do godz. 15
Czas pracy kasyponiedziałek - wtorek od godz. 8.30 do godz. 15.30
środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 14
Pogotowie TechniczneWyświetl telefony pogotowia technicznego
Konto główne98 1240 6494 1111 0010 6941 9750


KIEROWNICY ODDZIAŁU TERENOWEGO - ADM NR 3

StanowiskoImię i NazwiskoGodziny przyjęćE-mail
KierownikŁukasz BronowickiPoniedziałek 14 - 16 Czwartek 8 - 10lbronowicki@zgm.gorzow.pl
Z-ca KierownikaTomasz AdamowiczPoniedziałek 14 - 16 Czwartek 8 - 10tadamowicz@zgm.gorzow.pl

Aktualny wykaz adresów przypisanych do poszczególnych administracji i administratorów wraz danymi kontaktowymi znajduje się na stronie   Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej .

Kierownicy Oddziałów terenowych tzn. Administracji Domów Mieszkalnych podlegają bezpośrednio Z-cy Dyrektora d/s techniczno-eksploatacyjnych oraz pośrednio Głównemu Księgowemu w zakresie spraw finansowych. Kierownicy są bezpośrednimi przełożonymi pracowników zatrudnionych w Oddziałach. Realizują swoje obowiązki w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz wewnętrzne regulaminy, zarządzenia, wytyczne, itp.

Do zakresu obowiązków kierownika Oddziału należy:

 • zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Oddziału wynikających z niniejszego regulaminu,
 • organizowanie stanowisk pracy, usprawnianie metod i form pracy podległych pracowników,
 • ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności oraz udzielanie wytycznych i wskazówek podległym pracownikom,
 • dbałość o przestrzeganie regulaminu pracy i innych przepisów prawa obowiązujących na stanowisku pracy,
 • zabezpieczenie realizacji zadań planowych, racjonalne wykorzystanie posiadanych w dyspozycji sił i środków,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad czynnościami i terminowym załatwianiem spraw,
 • organizowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków mieszkańców oraz terminowe i obiektywne ich załatwianie,
 • prowadzenie i aktualizacja zbioru obowiązujących przepisów prawnych oraz ich upowszechnianie wśród pracowników,
 • dbałość o powierzone mienie, bezpieczeństwo systemów informatycznych i danych osobowych,
 • doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
 • odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Oddziału,

Kierownik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i materialną za zaniedbania wynikające z braku nadzoru i kontroli nad pracą podległych pracowników. Kierownik odpowiada karnie, cywilnie bądź łącznie w przypadku popełnienia przez siebie czynu przestępczego lub popełnienia takiego czynu przez podległych pracowników, jeżeli przez swoje zaniedbanie w zakresie kontroli umożliwił ich popełnienie.ZAKRES DZIAŁANIA ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH

ADM posiada dokładną znajomość administrowanego terenu, budowli oraz właściwego użytkowania budynków i lokali.

Całokształt spraw prowadzonych przez Administrację ma na celu właściwą obsługę mieszkańców, utrzymanie budynków i ich urządzeń w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości /posesji/.

W zakresie technicznej ochrony substancji mieszkaniowej, utrzymania budynków i ich urządzeń w należytym stanie technicznym:

 • prowadzi i przechowuje dokumentację techniczną administrowanych budynków (książki budynków, karty inwentaryzacyjne, dokumentację techniczną, protokoły odbioru, przeglądów itp.),
 • prowadzi kontrole okresowe stanu technicznego budynków,
 • prowadzi przeglądy stanu sprawności technicznej całego obiektu,
 • dokonuje badań doraźnych w wyniku zawiadomień pisemnych, ustnych, telefonicznych o wystąpieniu uszkodzenia, awarii,
 • ustala potrzeby remontowe, ich klasyfikację i kolejność na podstawie kontroli i przeglądów okresowych oraz decyzji organu państwowego nadzoru budowlanego; zapewnia opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i ekspertyz,
 • opracowuje dokumenty związane z procedurą zamówień publicznych w zakresie remontów, usług,
 • zapewnia nadzór techniczny i inwestorski nad remontami,
 • dokonuje odbioru wykonanych prac remontowych i usług w ramach zawartych umów pod względem jakości i ilości, sprawdza kosztorysy powykonawcze oraz faktury pod względem merytorycznym, rachunkowym i rzeczowym, nalicza kary umowne,
 • opiniuje pod względem technicznym i prowadzi całokształt spraw związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń, lokali i budynków,
 • zabezpiecza instalacje i urządzenia przed skutkami oddziaływania warunków atmosferycznych,
 • usuwa zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców oraz innych osób na skutek uszkodzeń elementów budynków lub wadliwego działania instalacji i urządzeń,
 • zabezpiecza przed zniszczeniem lokale i budynki niezagospodarowane,
 • zawiadamia niezwłocznie kierownictwo zakładu i władzę budowlaną w przypadku stwierdzenia, że stan budynku zagraża bezpieczeństwu mieszkańców; po otrzymaniu orzeczenia od władz budowlanych natychmiast przystępuje do jego realizacji,

W zakresie działalności eksploatacyjnej i użytkowania budynków:

 • przyjmuje w administrację i zarządzanie nieruchomości (budynki, urządzenia itp.), zawiera umowy najmu lokali w oparciu o decyzje administracyjne, sporządza protokoły zdawczo-odbiorcze,
 • prowadzi pełną ewidencję administrowanych zasobów (budynki, lokale mieszkalne, lokale użytkowe itp.) oraz czuwa nad pełnym i prawidłowym ich wykorzystaniem,
 • prowadzi pełną ewidencję terenów zielonych, ogrodów przydomowych, umów dzierżawnych i opłat; dokonuje bieżącej konserwacji i czuwa nad prawidłową ich eksploatacją,
 • prowadzi pełną ewidencję powierzchni sprzątanej; zabezpiecza utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego,
 • ustala wymiar czynszu oraz opłat za świadczenia wynikające z umowy najmu i innych umów (dzierżawa terenu, opłata za psy itp.),
 • opiniuje wnioski mieszkańców o przyznanie pieniężnych dodatków mieszkaniowych,
 • opiniuje wnioski meldunkowe i prowadzi ewidencję w tym zakresie dla potrzeb ADM,
 • współpracuje z organami samorządowymi w zakresie gospodarki lokalami,
 • zawiera umowy na usługi i media (woda, ciepło, śmieci itp.), kontroluje ich realizację i rozliczenie w oparciu o prowadzoną dokumentację,
 • załatwia wnioski, skargi i zażalenia mieszkańców dot. zagadnień eksploatacji i użytkowania nieruchomości,
 • czuwa nad bezpieczeństwem p.poż. i ubezpieczeniem budynków; sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminu porządku domowego,
 • współpracuje z obroną cywilną zakładu w zakresie OTK,

W zakresie Wspólnot Mieszkaniowych:

 • przyjmuje w zarządzanie nieruchomości, lokale,
 • kieruje sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami,
 • reprezentuje właściciela mieszkań komunalnych (gminę) na zebraniach wspólnot mieszkaniowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzi dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej odrębną księgowość finansową oraz rachunek bankowy,
 • zwołuje zebrania ogółu właścicieli, co najmniej raz w roku nie później niż w pierwszym kwartale, na którym składa roczne sprawozdanie ze swej działalności, rozliczenie z pobranej zaliczki na fundusz remontowy, przedkłada projekt rocznego planu gospodarczego wraz z projektem uchwały, przedkłada kalkulację wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • na podstawie sprawozdania i oceny pracy zarządu zostaje podjęta uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi.

W zakresie działalności finansowo-księgowej:

 • przestrzega dyscypliny finansowej w ramach przyznanych limitów na realizację planu remontów, konserwację i działalność eksploatacyjną,
 • prowadzi odrębny rachunek bankowy,
 • opracowuje plan rzeczowo-finansowy i przekazuje go do zatwierdzenia dyrektorowi zakładu,
 • prowadzi analizy okresowe w zakresie realizacji planu, sprzedaży, kosztów, strat, zysków itp.,
 • prowadzi ewidencję środków trwałych i innych,
 • prowadzi ewidencję i bieżącą windykację należności czynszowych, rozliczenia finansowe wynikające z zawartych umów i obowiązujących przepisów,
 • prowadzi obowiązującą sprawozdawczość finansowo-księgową oraz przechowuje dokumenty źródłowe.
[drukuj]

autor: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)
opublikował: Piotr Koch (Kierownik Sekcji Informatyki)


   
instrukcja korzystania z serwisu Do strony glównej Biuletynu Informacji Publicznej